Säännöt

Wanhat, historialliset Mäntlahden Rannanpoikien säännöt

Mäntlahden Rannanpojat Ry

SÄÄNNÖT

Seuran nimi on Voimistelu- ja Urheiluseura Mäntlahden Rannanpojat. Sen kotipaikka on Mäntlahden kylä Vehkalahden pitäjässä Viipurin lääniä.

Seuran tarkoituksena on toimia urheilun harrastuksen levittämiseksi seuran kotipaikkakunnalla:

1) innostuttamalla jäseniksi kirjautuneita ja muitakin henkilöitä urheiluharjoituksiin

2) työskentelemällä hyvän toverihengen juurruttamiseksi jäseniinsä ja

3) toimeenpanemalla toimintansa tukemiseksi näytöksiä, juhlia ja kilpailuja, sekä samalla oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Seuran jäseniksi voi päästä jokainen hallituksen yksimielisesti hyväksymä hyvämaineinen ja amatööriksi luettava seuran kotipaikkakunnalla asuva henkilö suorittamalla ilmoittautumismaksuna Smk. 3:­– ja sitoutumalla noudattamaan seuran ja niiden keskusjärjestöjen päätöksiä ja sääntöjä, joihin seura kuuluu. Kannattaviksi jäseniksi voidaan ottaa henkilöitä, jotka maksavat Smk. 5:– vuosittain tai Smk. 50:– kerta kaikkiaan. Heillä ei ole seuran kokouksissa äänestysoikeutta. Kunniajäseneksi voi seura yleisessä kokouksessa tehdyllä päätöksellä jota on kannattanut vähintään 2/3 läsnäolleista jäsenistä, kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat edistäneet ja tukeneet seuran toimintaa.

Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian- ja rikoslakeja, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai seuralle vahinkoa tuottavasti, voi hallitus jäsenyydestä erottaa. Päätöksestä voi kirjeitse vedota yleiseen kokoukseen, viimeistään 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, kun erottamispäätös on saatettu asianomaisen tietoon kirjeessä, jossa myös vetoamisoikeus on tarkoin selostettu.

Seuran jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta ei ole sallittua. Jäsen ei saa ilman hallituksen suostumusta edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa.

Seura kokoontuu hallituksen kutsusta tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 seuran jäsenmäärästä kirjallisesti hallitukselta vaatii kokouksen pitämistä. Kokouksesta on hallituksen toimesta annettava tieto vähintään 3 päivää ennen kokouksen pitämistä ilmoittamalla siitä pylväsilmoituksilla. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenten tietoon samalla tavalla.

Vuosikokouksessa, joka pidetään tammikuussa, valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjuri ja pöytäkirjan tarkastajat, esitetään vuosi ja tilikertomukset, päätetään hallituksen vastuuvapaudesta, määrätään toimivain jäsenten vuosimaksun suuruus, käsitellään hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet hallitukseen, valitaan kaksi varamiestä, harjoitusohjaajat, ja muut mahdolliset toimikunnat sekä käsitellään muut kysymykset, jotka hallitus on jättänyt vuosikokouksen päätettäväksi.

Äänestyksessä, jotka koskevat muita kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen muutos- ja lisäehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Päätöksen tekoon saavat vain jäsenmaksunsa suorittaneet toimivat jäsenet ottaa osaa.

8-henkinen, vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, kalustonhoitajan ja kantomiehen. Hallituksen tehtävänä on mm. tarkistaa ja hyväksyä rahastonhoitajan tilit tilintarkastajille ja vuosikokoukselle esitettäviksi, tarkastaa ja allekirjoittaa sihteerin laatima vuosikertomus, valmistaa asiat yleisessä kokouksessa käsiteltäviksi, huolehtia seuran omaisuuden ja juoksevien asioiden hoidosta, kantaa ja vastata seuraa koskevissa asioissa sekä valvoa, että asianomaiset toimihenkilöt täyttävät velvollisuutensa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estettynä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään 5 jäsentä on saapuvilla. Hallituksen jäsenen erotessa toimitetaan täytevaali seuran lähinnä seuraavassa kokouksessa sen jälkeen, kun eroaminen on hallitukselle ilmoitettu.

10§

Seuran virkailijain tehtävät ja velvollisuudet:

  1. a) puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, johtaa puhetta seuran ja hallituksen kokouksissa ja vahvistaa nimikirjoituksellaan maksettavat laskut
  2. b) varapuheenjohtaja toimittaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estettynä
  3. c) sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, laatii vuosikertomuksen, vastaanottaa jäseniksi ilmoittautumiset, pitää jäsenluetteloa, kirjoitta jäsenkirjat ja laatii pöytäkirjat seuran ja hallituksen kokouksissa
  4. d) rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja, huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta ja pitää kassa- ja muita tarpeellisia kirjanpitokirjoja
  5. e) kalustonhoitaja hoitaa seuran kalustoa ja laatii vuosittain kalustoluettelon
  6. f) kantomies kerää jäsenmaksut ja pitää kantokirjaa
  7. g) harjoitusohjaajat valitsevat seuran edustajat kilpailuihin, pitävät huolta harjoituksista ja toimittavat tiedon jäsenille harjoitus- ja kilpailutilaisuuksista. Hallitus voi, jos katsoo sen tarpeelliseksi, nimittää muitakin virkailijoita, jotka toimivat hallituksen vastuulla. Tarpeen vaatiessa seura saattaa jakaantua jaostoihin ja asettaa erikoisia valiokuntia.

11§

Tilintarkastajain tehtävänä on tarkastaa seuran tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se ennen tammikuun 1 päivää hallitukselle seuran vuosikokoukselle esitettäviksi.

12§

Tilivuosi lasketaan tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään.

13§

Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.

14§

Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset ovat jätettävät kirjallisesti hallitukselle. Jos hallitus tällöin yksimielisesti vastustaa esitettyä muutos. ja lisäysehdotusta, on se sinänsä rauennut. Päinvastaisessa tapauksessa jätetään asia kahden perättäisen yleisen kokouksen päätettäväksi, jossa kummassakin kokouksessa esityksen on saatava 4/5 äänten enemmistö tullakseen hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä ainoastaan äänestetään esityksen hyväksymisestä, jota vastoin muu keskustelu asiasta suoritetaan ensimmäisessä kokouksessa.

15§

Päätös seuran hajoamisesta tehdään kahdessa perättäisessä yleisessä kokouksessa sillä tavalla ja samalla äänten enemmistöllä kuin edellisessä pykälässä mainitaan. Jos seura hajoitetaan, päätetään sen viimeisessä kokouksessa seuran omaisuuden käyttämisestä johonkin paikkakunnan urheilua edistävään tarkoitukseen.

Säännöt hyväksytty ja noudatettavaksi vahvistettu seuran yleisessä kokouksessa.

Mäntlahdessa 3p:nä tammikuuta 1935.

Niilo Muurman                     Lauri Joensuu                       Eino Yrjönen

puheenjohtaja                       varapuheenjohtaja                sihteeri

       

Alaosastona toimivan naisvoimisteluosaston

SÄÄNNÖT

Mäntlahden Rannanpojat r.y Naisosasto toimii naisvoimistelijain keskinäisenä osastona ollen pääyhdistyksen sääntöjen alainen.

Naisvoimisteluosaston tarkoituksena on voimistelu,- leikki- ja urheiluharjoitusten ja esitysten avulla sekä muilla tarkoitustaan vastaavilla keinoilla herättää ja ylläpitää liikuntakasvatusharjoitusta etenkin pääyhdistyksensä jäsenten keskuudessa sekä virittää harrastusta liikuntakasvatukseen.

Jokainen naisvoimisteluosaston jäsen on oikeutettu osallistumaan voimisteluharjoituksiin ilmoittauduttuaan voimistelunjohtajalle. Sitä paitsi pääsee voimisteluosaston jäseneksi muitakin paikkakunnan naisia, jotka osasto kokouksessaan hyväksyy.

Naisvoimisteluosasto huolehtii yksinomaan tätä osastoa koskevista asioista. Sitävarten  osasto valitsee keskuudestaan toimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä. Sihteerin tehtävänä on laatia selostus osaston toiminnasta liitettäväksi pääyhdistyksen vuosikertomukseen.

Toimikunnan tehtävänä on järjestää harjoitukset, pitää kokouksia, valmistaa ja esittää mahdolliset Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitolta tulleet asiat, joista naisten voimisteluosasto yksinomaan päättää.

Toimikunnan puheenjohtaja valitaan pääyhdistyksen vuosikokouksessa, jossa päätetään myöskin osaston jäsenmaksuista. Muut toimikunnan jäsenet osasto valitsee omassa kokouksessaan.

Naisvoimisteluosasto noudattaa pääyhdistyksen työ- ja tilivuotta.

Naisvoimisteluosasto saa itse päättää iltamilla tai muilla keinoilla hankkimiensa varojen käytöstä, ollen kuitenkin pääyhdistykselle tilivelvollinen.

Naisvoimisteluosaston toiminnan lakattua sen varat jäävät pääyhdistyksen käytettäväksi paikkakunnan voimistelun ja urheilun hyväksi.

Ylläolevat säännöt on hyväksytty pääyhdistyksen kokouksessa helmikuun 29 p:nä 1948.

MÄNTLAHDEN RANNANPOJAT r.y

Lauri Joensuu                       Eino Yrjönen

puheenjohtaja                       sihteeri